Individual exhibition at Paborde Castle

CASTELL DEL PABORDE

El Castell del Paborde és un espai expositiu enfocat a la difusió de l’obra d’artistes tant nacionals com estrangers. Sent un espai per on hi han passat nombrosos artistes aquest es caracteritza per la seva adaptació a les noves tendències oferint un espai expositiu que promou la difusió de l’art emergent.
L’exposició realitzada va mostrar l’obra realitzada per l’artista en els darrers deu anys mostrant la seva evolució tant en la temàtica com en la tècnica.

L’espai és situar a la població de La Selva del Camp localitzada a la província de Tarragona.

PABORDE CASTLE

Paborde Castle is an exhibition space focused on the dissemination of the work of both national and foreign artists. As a space where many artists have passed through, it is characterised by its adaptation to new trends, offering an exhibition space that promotes the dissemination of emerging art.
The exhibition showed the work of the artist over the last ten years, showing his evolution in both subject matter and technique.

The space is located in the town of La Selva del Camp in the province of Tarragona.