Collective exhibition at the C(A)OS FESTIVAL 2021

C(A)OSFEST 2021

El festival CAOS és un esdeveniment artístic en el qual artistes d’àmbit nacional exposen la seva obra sempre en relació amb el cos com a forma d’expressió artística tenint com a objectiu fomentar la cultura entre els més joves a partir d’una perspectiva històrica i artística de la representació del cos, la sexualitat i l’autoconeixement d’aquest.

L’esdeveniment s’emmarca en el Convent de Sant Agustí, un dels espais més reconeguts de la ciutat de Barcelona.

C(A)OSFEST 2021

The CAOS festival is an artistic event in which national artists exhibit their work always in relation to the body as a form of artistic expression with the aim of promoting culture among young people from a historical and artistic perspective of the representation of the body, sexuality and self-knowledge of this.

The event takes place in the Convent of San Agustín, one of the most renowned venues in the city of Barcelona.